Condițiile

Condițiile comerciale generale ale Ecoworld LCL GmbH

Descarcă condițiile comerciale generale ale Ecoworld LCL GmbH

1. Generalități

1.1 Toate livrările și prestările ECOWORLD către partenerii contractuali existenți (denumiți în continuare „cumpărători”) se fac în exclusivitate în condițiile de mai jos. Acest lucru este valabil și pentru relații comerciale ulterioare, chiar dacă în cazuri singulare, aplicarea acestor condiții de vânzare nu a fost stabilită în mod expres. Nu sunt valabile declarații ale cumpărătorului, care se abat de la cele de mai sus (indiferent dacă este vorba de formulare contractuale, corespondență, modele alterantive de contract, etc.) dacă acestea nu au fost aprobate în mod expres, în scris, din partea ECOWORLD.

2. Încheierea contractului

2.1 Contractul se încheie odată ce ECOWORLD va transmite în scris confirmarea comenzii către cumpărător.
2.2 Chiar dacă cumpărătorul face trimitere la alte condiții contractuale, în cadrul comenzii sale date în scris sau a unei contrareacții la confirmarea comenzii ECOWORLD (spre exemplu condiții de achiziție ale cumpărătorului), contractul se va considera valabil încheiat în exclusivitate în aceste condiții de vânzare, indiferent de punctul 1, dacă livrarea ECOWORLD este acceptată de cumpărător.

3. Prețuri

3.1 Prețurile indicate de ECOWORLD nu au, de regulă, un caracter obligatoriu, atâta timp cât ele nu sunt denumite în exclusivitate prețuri fixe.
3.2 Prețul este franco fabrică, exclusiv ambalaj și TVA.

4. Termen de livrare

4.1 Termenul de livrare este stabilit de ECOWORLD în confirmarea comenzii.
4.2 Termenul de livrare stabilit în confirmarea comenzii se prelungește cu perioada cu care cumpărătorul întârzie cu obligațiile sale (spre ex. confirmarea desenelor, plata unui avans etc.) prevăzute în această comandă sau în altă comandă.
4.3 În caz de forță majoră, de perturbări de producție de care nu răspundem, dispute în cadrul întreprinderii, a deficitului de energie și materie primă și în situații similare se va prelungi termenul de livrare în mod corespunzător, atâta timp cât situațiile care cauzează întârzierea intervin abia după încheierea contractului sau cât timp ele nu au fost cunoscute de ECOWORLD, fără a se face culpabilă, în momentul încheierii contractului.

5. Expediere

5.1 Expedierea are loc pe cheltuiala și răspunderea cumpărătorului.
5.2 Pericolul pierderii sau deteriorării se transferă odată cu predarea mărfii asupra firmei de transport, în orice caz, în momentul părăsirii teritoriului firmei ECOWORLD, asupra cumpărătorului.
5.3 Selectarea firmei de transport, a mijlocului de transport și a căii de transport, precum și toate circumstanțele însoțitoare (precum asigurarea) vor intra în sarcina ECOWORLD.
5.4 Dacă într-un caz singular s-a convenit că marfa va fi expediată abia după cererea de livrare a cumpărătorului sau va fi preluată de cumpărător, sunt valabile următoarele: Cumpărătorul va solicita livrarea mărfii înregistrate ca fiind pregătită pentru expediere de către ECOWORLD, în termen de trei zile, respectiv o va prelua, în caz contrar, ea va fi depozitată pe cheltuiala și responsabilitatea cumpărătorului.

6. Condiții de plată

6.1 Atâta timp cât nu s-a convenit altfel este valabil termenul de plată de 30 zile (de la data facturării) net, costurile de virament îi revin cumpărătorului.
6.2 Cambii și cecuri vor fi preluate numai în baza unui acord expres dat în scris și doar în scop de plată. Impozite pe cambii, disconturi, speze de intrare și proteste vor intra în responsabilitatea cumpărătorului.
6.3 În cazul întârzierii plății se percep dobânzi de întârziere în valoare de 1% lunar. Valoarea dobânzii se va ajusta la modificările fundamentale ale pieței de capital din Austria. Pentru calculul dobânzilor de întârziere este relevantă data livrării.
6.4 În cazul în care cumpărătorul întârzie o plată parțială, întregul preț de cumpărare restant devine de îndată scadent.
6.5 În cazul întârzierii plății cumpărătorul este obligat să preia toate cheltuielile acumulate în acest mod, în special cheltuielile legate de contactarea unui avocat și somațiile întocmite de acesta.
6.6 În cazul înrăutățirii situației financiare a cumpărătorului, după expedierea ofertei ECOWORLD (spre ex. protest al unei cambii, măsuri de executare silită împotriva cumpărătorului etc.), ECOWORLD va putea plasa livrarea, fără a atinge alte drepturi, sub dependența deschiderii unei scrisori de acreditare, a plății anticipate sau a securităților similare. În plus, într-un asemenea caz ECOWORLD este îndreptățită să solicite de îndată creanțe care încă nu sunt scadente sau creanțe pentru care s-a acordat o cambie sau un cec.

7. Rezervarea dreptului de proprietate

7.1 Marfa livrată rămâne până la plata integrală a tuturor creanțelor rezultate din relația comercială dintre cumpărător și ECOWORLD (inclusiv a creanțelor viitoare), inclusiv a tuturor creanțelor secundare, a cambiilor și a cecurilor, proprietatea ECOWORLD.
7.2 Cumpărătorul poate înstrăina marfa livrată numai în cadrul relațiilor sale comerciale regulamentare. Se exclude orice ipotecare, transfer de securitate a proprietății sau admitere a altor drepturi ale unor părți terțe, fără acordul dat în scris din partea ECOWORLD.
7.3 Prin prezenta cumpărătorul cedează anticipat către ECOWORLD toate creanțele legate de marfă, rezultate dintr-o nouă înstrăinare sau din orice alt temei juridic (precum: prestări de asigurare), în valoarea facturii brute. ECOWORLD este împuternicită să perceapă singură creanțele.
7.4 ECOWORLD este îndreptățită să pretindă predarea mărfii aflate sub rezerva sa, în cazul în care cumpărătorul se află în întârziere cu atle obligații vizavi de ECOWORLD.
7.5 În cazul întârzierii de plată a cumpărătorului, ECOWORLD poate rezilia împuternicirea de înstrăinare a mărfii.

8. Garanție

8.1 Cumpărătorul se obligă să verifice marfa livrată imediat după primire și să notifice ECOWORLD în scris, de îndată, cu privire la orice deficiență, însă cel târziu în termen de 8 zile. Deficiențele observate se vor descrie cât mai exact. Dacă există prevederi speciale privind garanția (spre exemplu în ofertă), atunci termenul de garanție va lua locul perioadei de garantare prevăzute legal.
8.2 În cazurile de garanție drepturile cumpărătorului se restrâng asupra remedierii defecțiunilor sau a înlocuirii mărfii. Este exclusă reducerea prețului sau rezilierea contractului.
8.3 Dacă pretențiile de garanție ale cumpărătorului vizează o componentă care nu a fost fabricată de ECOWORLD, aceasta fiind achiziționată, cumpărătorul are dreptul la garanție față de ECOWORLD în limita dreptului la garanție pe care furnizorul îl oferă firmei ECOWORLD.
8.4 Dacă o ofertă sau un certificat special ECOWORLD conține prevederi de garanție, atunci pentru toate deficiențele produselor livrate de ECOWORLD sunt valabile prevederile speciale, împreună cu aceste condiții de vânzare.

9. Răspundere, pretenții la daune-interese

9.1 Pentru componente care nu au fost fabricate de ECOWORLD ci de furnizori este valabil punctul 8.3.
9.2 ECOWORLD garantează pentru dimensiuni și toleranțe numai dacă comanda are la bază un desen aprobat de cumpărător.
9.3 Garanția acordată pentru deficiențe generate din ușoară neatenție, precum și pentru pagube materiale (în special: sistare a producției) este exclusă în totalitate, acest lucru este valabil în special pentru prejudicii indirecte cauzate de deficiențe (în special daune ulterioare la utilaj sau la echipamentele altor furnizori).
9.4 Cumpărătorul va solicita montajul în exclusivitate de la firma ECOWORLD. În caz contrar ECOWORLD nu garantează pentru deficiențele produselor care reprezintă obiectul contractului sau pentru deficiențe care rezultă de aici, indiferent de temeiul juridic.

10. Drepturi de protecție

10.1 Cumpărătorul va informa ECOWORLD în termen de 8 zile în cazul în care află de eventuale încălcări ale drepturilor de protecție de către ECOWORLD.
10.2 Planuri, mostre, modele ale ECOWORLD și alte materiale similare sunt considerate proprietate intelectuală și nu pot fi imitate sau copiate nicidecum pentru a fi utilizate. Orice nerespectare a acestei prevederi obligă cumpărătorul la despăgubiri pentru pagube materiale, pagube nemateriale și câștig pierdut.

11. Compensare și reținere

11.1 Cumpărătorului i se acordă compensare doar în baza unei creanțe de compensare executorii și necontestate. Cumpărătorul poate refuza plata cât timp nu s-a prestat serviciul stipulat numai dacă acest drept se bazează pe același raport contractual și dacă pretențiile reconvenționale aflate la bază sunt necontestate sau executorii.

12. Tribunalul competent, alegerea sistemului de drept

12.1 Reședința Tribunalului competent este în exclusivitate Viena. ECOWORLD poate însă revendica creanțele sale împotriva cumpărătorilor și în fața altor tribunale competente. Cumpărătorul este obligat să compenseze ECOWORLD pentru toate cheltuielile survenite în legătură cu revendicarea creanțelor (onorarii pentru avocați și traducători, cheltuieli de judecată) care se compensează potrivit regulilor aferente de procedură procesuală.

13. Valabilitate parțială

13.1 Dacă o prevedere din cadrul acestor condiții își pierde valabilitatea, restul prevederilor rămân neatinse de acest lucru. În locul prevederilor fără valabilitate partenerii contractuali vor conveni una eficientă, considerată cât mai apropiată.